Persondatapolitikk

Fischer Norge behandler dine persondata fortrolig og i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi påser nøye, at vi alltid overholder gjeldende lov for behandling av persondata.

Vi behandler alene de data, som er nødvendige for, at vi kan ivareta våre oppgaver, herunder leve opp til vår forpliktelse over for samfunnet.

Du har som privatperson rett til at få oplyst hvilke data, vi har om deg. Dette kan skje ved å sende oss en mail, hvor du ber om innsikt i disse oplysninger. Vi vil dermed innen for rimelig tid fremsende de personopplysninger, vi har på deg i et word dokument. Du har rett til fritt å videresende dette dokument til andre mottakere.

Hvis vi er i besittelse av uriktig eller uaktuelle oplysninger om deg, kan du kreve å få dem slettet eller rettet ved å be oss om det på ovenfor nevnte mail. Vi prøver og etterleve dine ønsker og beholder alene opplysninger, som er korrekte og aktuelle.

Hvis du er av den oppfattelse, at våre opplysninger om deg er uriktige, har du rett til å sende oss en supplerende erklæring, hvor du irettesetter personopplysningene.

Du har til enhver tid rett til å gjøre innsigelse mot vår behandling av dine persondata ved å skrive til sf@fischergroup.dk. Vi vil imøtekomme din innsigelse, medmindre vi kan påvise vektige legitime grunner til å fortsette behandlingen, eller hvis behandlingen er nødvendig for at et rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares.

Hvis du er uenig i en avgjørelse om sletting eller behandling av dine persondata, eller du ikke mener, at vi behandler dine data etter reglene, er du velkommen til å sende oss en e-mail omkring dette. Vi går opp i dine rettigheter, og alle klager om vår behandling av persondata vil bli tatt alvorlig og bli vurdert individuelt av vår persondataansvarlige medarbeider, som vil skrive tilbake til deg med resultatet av vurderingen hurtigst mulig. Hvis du fortsatt ikke er enig i vår behandling av dine persondata, har du adgang til å klage til Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk.